Trang trước Trang sau
Phụng Hoàng Thần > Thaìm Saì¬o Huyêì£t Điì£ch Găì£p Hoaì¬nh Duyên
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Phụng Hoàng Thần

Thaìm Saì¬o Huyêì£t Điì£ch Găì£p Hoaì¬nh Duyên

 
 
THÁM SA̬O HUYÊÌ£T ĐIÌ£CH GĂÌ£P HOA̬NH DUYÊN

 

Va̬o khoaÌ0ng canh môÌ£t, Cao Dương, nhi̬n Thiết Ky̬ SiÌ’ hoÌ0i:

 

- Chúng ta đêm nay đi do thám ThaÌ£ch Cương sơn môÌ£t phen chăng?Thiết Ky̬ SiÌ’ đáp:

 

- Không nên. La̬m thế la̬ rút mây đôÌ£ng rư̬ng. HaÌ’y chơ̬ phái Cao Nguyên tới, khi ấy boÌ£n ta không biÌ£ hoÌ£ chú ý nưÌ’a.Cao Dương hỏi:

 

- Chúng ta đến đây, không hiêÌ0u boÌ£n CôÌ0 MôÌ£ môn đaÌ’ đêÌ0 ý chưa?Thiết Ky̬ SiÌ’ cươ̬i đáp:

 

- Đây la̬ khu phuÌ£ câÌ£n sa̬o huyêÌ£t cuÌ0a chúng, khi na̬o hoÌ£ chăÌ0ng chú ý, có điê̬u chúng ta chưa roÌ’ nhaÌ’n tuyến cuÌ0a chúng ra sao, không chư̬ng trong điếm đaÌ’ có rô̬i. Vi̬ thế chúng ta phaÌ0i đăÌ£c biêÌ£t coi chư̬ng.Sáng sớm hôm sau, Ky̬ Dao va̬o pho̬ng Thiết Ky̬ SiÌ’ hoÌ0i:

 

- Trong điếm đaÌ’ có nhiê̬u người laÌ£ măÌ£t tới.Thiết Ky̬ SiÌ’ đáp:

 

- Đó la̬ nhân maÌ’ tiên phong cuÌ0a phái Cao Nguyên.Cao Dương cươ̬i đáp:

 

- Các viÌ£ haÌ’y ngô̬i đây. Cao môÌ’ ra đươ̬ng phố coi, hoăÌ£c giaÌ0 găÌ£p bốn người kia ơÌ0 Hô̬ Lô vưÌ£c.Thiết Ky̬ SiÌ’ dăÌ£n:

 

- Có găÌ£p cuÌ’ng đư̬ng hoÌ0i han gi̬. BưÌ’a nay không chư̬ng seÌ’ có chuyêÌ£n xaÌ0y ra.Cao Dương đi rô̬i, Ngũ vương tử va̬ quâÌ£n chúa va̬o pho̬ng Thiết Ky̬ SiÌ’. Cha̬ng mơ̬i hai người ngô̬i rô̬i nói:

 

- BưÌ’a nay chúng ta không nên ha̬nh đôÌ£ng, haÌ’y đêÌ0 boÌ£n tiên phong phái Cao Nguyên đánh trước.Ngũ vương tử hoÌ0i:

 

- Không đến thám sát ThaÌ£ch Cương sơn ư?Thiết Ky̬ SiÌ’ đáp:

 

- Phái Cao Nguyên đến, boÌ£n CôÌ0 MôÌ£ môn tất ba̬y trâÌ£n đêÌ0 chơ̬ đơÌ£i. Chúng ta ma̬ đi la̬ phaÌ0i đôÌ£ng thuÌ0 trước hoÌ£.Ngũ vương tử nói:

 

- Thế lưÌ£c cuÌ0a phái Cao Nguyên không hiêÌ0u lớn maÌ£nh thế na̬o? Nếu lưÌ£c lươÌ£ng hoÌ£ không đuÌ0 la̬ không điÌ£ch nôÌ0i boÌ£n Vô Quy CôÌ0 TuÌ0ng, chiÌ0 đuÌ£ng nhau môÌ£t trâÌ£n la̬ tan vơÌ’.Thiết Ky̬ SiÌ’ hỏi:

 

- Phái na̬y ơÌ0 xa Trung Nguyên, trước nay chưa ai đê̬ câÌ£p tới. Ky̬ nhi có hiêÌ0u gi̬ không?Ky̬ Dao đáp:

 

- Phái na̬y bắt nguô̬n tư̬ Miêu đôÌ£ng, sau biến diêÌ’n tha̬nh phái gô̬m nhiê̬u phâ̬n tưÌ0 phức taÌ£p, có người TaÌ£ng, người Hô̬i va̬ người Cát Tát Khắc. Gâ̬n đây ca̬ng phức taÌ£p hơn, có caÌ0 LaÌ£t Ma Tây TaÌ£ng va̬ người da đen ơÌ0 ThiênTrúc. Chắc thế lưÌ£c không đến nôÌ’i kém coÌ0i.Thiết Ky̬ SiÌ’ "uÌ0a" môÌ£t tiếng nói:

 

- Nếu vâÌ£y khó ma̬ đoán trước được. Nhất điÌ£nh ban đâ̬u CôÌ0 MôÌ£ môn muốn thu naÌ£p phái na̬y la̬ môÌ£t phe ơÌ0 Nam Cương nhưng biÌ£ phái na̬y cưÌ£ tuyêÌ£t nên hoÌ£ quyết tâm trư̬ diêÌ£t.Ky̬ Dao triÌ£nh troÌ£ng nói:

 

- CôÌ0 MôÌ£ môn ít khi ước heÌ£n tranh đấu ngoa̬i ánh sáng với phái khác. ThâÌ£m chí hoÌ£ chưa hiêÌ0u thế lưÌ£c phái Cao Nguyên. Theo nhâÌ£n xét cuÌ0a tiÌ0êÌ0u muôÌ£i thi̬ boÌ£n CôÌ0 MôÌ£ môn muốn yÌ0 va̬o lưÌ£c lươÌ£ng cuÌ0a Hắc Quan lêÌ£nh đêÌ0 huÌ0y diêÌ£t phái na̬y, nhưng chưa chắc đaÌ’ thắng nôÌ0i.Thiết Ky̬ SiÌ’ hoÌ0i:

 

- Theo ý Ky̬ muôÌ£i thi̬ CôÌ0 MôÌ£ môn co̬n phái tiê̬m lưÌ£c đứng ơÌ0 phía sau nưÌ’a chăng?Ky̬ Dao đáp:

 

- BoÌ£n thuÌ0 haÌ£ cuÌ0a Hắc Quan lêÌ£nh chúa tuy đông người nhưng những nhân vâÌ£t nguÌ’ hoa thâÌ£p sắc. TiêÌ0u muôÌ£i hoa̬i nghi cuôÌ£c chiến na̬y có caÌ0 boÌ£n BaÌ£ch Quan lêÌ£nh tham dưÌ£.Thiết Ky̬ SiÌ’ nói:

 

- Chúng ta cuÌ’ng mong thế đêÌ0 khoÌ0i phaÌ0i đi kiếm boÌ£n DaÌ’ QuyÌ0 CôÌ0 TuÌ0ng.Ngũ vương tử hỏi:

 

- Hiê̬n đêÌ£ biết roÌ’ gốc gác boÌ£n CôÌ0 MôÌ£ môn rô̬i chăng?Văn Đế Đế đáp:

 

- Đó la̬ can nương đaÌ’ nói vê̬ cách tôÌ0 chức cuÌ0a hoÌ£.QuâÌ£n chúa "ô̬" lên môÌ£t tiếng xen va̬o:

 

- Lúc tiêÌ£n thiếp ra đi, Lê đaÌ£i nương có dăÌ£n nhắc Thiết đaÌ£i hiêÌ£p ráng ma̬ quét saÌ£ch boÌ£n điÌ£ch NguÌ’ Tu̬ng na̬o đó. Khi ấy tiêÌ£n thiếp chưa hiêÌ0u gi̬ hết.Thiết Ky̬ SiÌ’ đáp:

 

- Chúa đaÌ0ng CôÌ0 MôÌ£ môn la̬ CôÌ0 MôÌ£ U Linh. ThuÌ0 haÌ£ cuÌ0a muÌ£ chia la̬m năm bâÌ£c, môÌ’i bâÌ£c có môÌ£t lêÌ£nh chúa, co̬n phó lêÌ£nh chúa thi̬ nhiê̬u ít không chư̬ng. BâÌ£c na̬o cuÌ’ng có sa̬o huyêÌ£t va̬ kêu bă̬ng CôÌ0 TuÌ0ng. Những nhân vâÌ£t trong đăÌ0ng cấp tu̬y theo sưÌ£ tiến triêÌ0n vê̬ công lưÌ£c ma̬ thăng chức. BâÌ£c cao nhất la̬ Hô̬ng Quan lêÌ£nh chúa, sa̬o huyêÌ£t kêu bă̬ng TuyêÌ£t thế CôÌ0 TuÌ0ng. Thứ đến la̬ Huy̬nh Quan lêÌ£nh, sa̬o huyêÌ£t la̬ Sâm Lâm CôÌ0 TuÌ0ng. BâÌ£c ba la̬ Lam quan lêÌ£nh, sa̬o huyêÌ£t la̬ Cô Hô̬n CôÌ0 TuÌ0ng. Co̬n bâÌ£c thứ tư thứ năm đaÌ’ nói cho các viÌ£ nghe rô̬i.Ngũ vương tử hỏi:

 

- Thế lưÌ£c ta̬ môn na̬y lớn maÌ£nh như vâÌ£y, trách na̬o hoÌ£ dám hoa̬nh ha̬nh không úy kiÌ£ gi̬.Thiết Ky̬ SiÌ’ đáp:

 

- Thân thế cuÌ0a têÌ£ can nương thâÌ£t la̬ tôÌ£i nghiêÌ£p! HơÌ’i ơi! Rô̬i đây taÌ£i haÌ£ seÌ’ thuÌ0ng thăÌ0ng kêÌ0 cho NguÌ’ gia va̬ QuâÌ£n chúa hay. VuÌ£ na̬y co̬n liên quan đến mối đaÌ£i thu̬ diêÌ£t môn cuÌ0a taÌ£i haÌ£ nưÌ’a.Ngũ vương tử thơÌ0 da̬i nói:

 

- LưÌ£c lươÌ£ng cuÌ0a chúng ta chiÌ0 có mấy người thi̬ la̬m sao ma̬ trư̬ diêÌ£t được? Nghe nói co̬n có Quân Thiên bang va̬ mấy đám khác nưÌ’a.Thiết Ky̬ SiÌ’ đáp:

 

- Nếu taÌ0o trư̬ môÌ£t loaÌ£t không được, thi̬ chúng ta haÌ£ thuÌ0 tiÌ0a dâ̬n. Không nhôÌ0 được gốc ngay thi̬ trước hết haÌ’y chăÌ£t ca̬nh lá. ChăÌ0ng sớm thi̬ muôÌ£n cuÌ’ng phaÌ0i taÌ0o thanh.Cao Dương vê̬ tới, vư̬a bước chân va̬o cưÌ0a đaÌ’ la lên:

 

- Chúng ta haÌ’y mau mau ra đươ̬ng phố ma̬ coi, hiêÌ£n traÌ£ng khiến cho Cao môÌ’ đâm ra hô̬ đô̬. Ky̬ Dao thấy hắn lôÌ£ veÌ0 hoa̬i nghi ma̬ laÌ£i nghiêm troÌ£ng liê̬n hoÌ0i:

 

- Ti̬nh hi̬nh thế na̬o?Cao Dương sơ̬ đâ̬u sơ̬ gáy không biết nói tư̬ đâu, láo liêng căÌ£p mắt hô̬i lâu mới đáp:

 

- Cao môÌ’ găÌ£p nha̬ sư va̬ đaÌ£o siÌ’ rô̬i. HoÌ£ không phaÌ0i LaÌ£t Ma tăng. Co̬n nhiê̬u người nưÌ’a.Thiết Ky̬ SiÌ’ cươ̬i hoÌ0i:

 

- Co̬n những gi̬ quái laÌ£?Ngũ vương tử reo lên:

 

- Hay la̬ caÌ0 hai phái VoÌ’ Đương va̬ Thiếu Lâm ơÌ0 nôÌ£i điÌ£a cuÌ’ng đến đây?Thiết Ky̬ SiÌ’ cươ̬i đáp:

 

- BoÌ£n hoÌ£ không biết bay...Ky̬ Dao nhi̬n Cao Dương hoÌ0i:

 

- Có nghe thấy khâÌ0u âm cuÌ0a hoÌ£ không?Cao Dương đáp:

 

- DiÌ’ nhiên la̬ người Hán.Văn Đế Đế nói:

 

- TiêÌ0u muôÌ£i đoán không lâ̬m thi̬ đó la̬ nhân maÌ’ cuÌ0a phái Nga Mi va̬ phái Thanh Tha̬nh ơÌ0 Xuyên Trung. ChiÌ0 có hai phái na̬y tương đối gâ̬n hơn.Thiết Ky̬ SiÌ’ hỏi:

 

- HiêÌ£n giơ̬ không câ̬n ba̬n vấn đê̬ xa hay gâ̬n. GiaÌ0 tyÌ0 la̬ những phái lớn ơÌ0 voÌ’ lâm Trung Nguyên thi̬ hoÌ£ đến đây la̬m chi?Ngũ vương tử hoÌ0i:

 

- PhaÌ0i chăng hoÌ£ vi̬ Vô Quy CôÌ0 TuÌ0ng ma̬ tới đây?Thiết Ky̬ SiÌ’ đáp:

 

- Không thêÌ0. Ngay boÌ£n ta cuÌ’ng được tin tức ơÌ0 miêÌ£ng phái Cao Nguyên nói ra thi̬ boÌ£n voÌ’ lâm Trung Nguyên biết thế na̬o được!Cao Dương laÌ£i nói:

 

- Co̬n nưÌ’a. Không trú ơÌ0 thiÌ£ trấn na̬y được. Ngoa̬i trấn có nhiê̬u người tuÌ£ tâÌ£p, thâÌ£m chí số đông không mua được gi̬ ăn. Cao MôÌ’ laÌ£i đến trấn La Đa Khắc thi̬ ơÌ0 đó cuÌ’ng vâÌ£y. Các viÌ£ baÌ0o có đáng sơÌ£ không?Thiết Ky̬ SiÌ’ nhaÌ0y bôÌ0 lên hoÌ0i:

 

- QuaÌ0 có chuyêÌ£n đó ư?Cao Dương đáp:

 

- Các viÌ£ không tin thi̬ đi ma̬ coi. ChiÌ0 bước ra khoÌ0i điếm na̬y la̬ ngó thấy ti̬nh hi̬nh rô̬i.Ky̬ Dao ngaÌ£c nhiên hỏi:

 

- Theo laÌ’o Cao ước lươÌ£ng liêÌ£u có tới mấy nga̬n người voÌ’ lâm không?Cao Dương đáp:

 

- Sao cô không hoÌ0i vươÌ£t qua mấy vaÌ£n người? Nếu chiÌ0 mấy nga̬n người thi̬ ơÌ0 hai trấn na̬y la̬m gi̬ ma̬ chăÌ0ng mua được thức ăn?Ngũ vương tử cươ̬i nói:

 

- SiÌ’ đêÌ£! SiÌ’ đêÌ£ thưÌ0 thân ha̬nh đi coi seÌ’ roÌ’. Điê̬u troÌ£ng yếu nhất la̬ do̬ la cho biết hoÌ£ đến đây la̬m gi̬?Thiết Ky̬ SiÌ’ cươ̬i đáp:

 

- Bây giơ̬ đaÌ’ đông người voÌ’ lâm thi̬ không sơÌ£ boÌ£n CôÌ0 MôÌ£ môn đăÌ£c biêÌ£t chú ý đến mi̬nh. Chúng ta ra ngoa̬i coi cuÌ’ng chăÌ0ng hê̬ gi̬. Có khi co̬n găÌ£p người quen cuÌ’ng chưa biết chư̬ng.Cao Dương nói:

 

- LaÌ£i môÌ£t số đông u̬n u̬n kéo vê̬ phía DuÌ’y Nhi MôÌ£c hô̬. Chắc la̬ đêm nay có chuyêÌ£n.Thiết Ky̬ SiÌ’ lắc đâ̬u cươ̬i nói:

 

- Chưa chắc đâu. LaÌ’o Cao dâÌ’n đươ̬ng cho chúng ta đến thăÌ0ng Duy NhiÌ’ MôÌ£c hô̬.Cao Dương dâÌ’n quâ̬n hu̬ng đi, doÌ£c đươ̬ng chôÌ’ na̬o cuÌ’ng găÌ£p người voÌ’ lâm gia̬ treÌ0 đuÌ0 cơÌ’, có veÌ0 đê̬u la̬ cao thuÌ0. Đáng tiếc Thiết Ky̬ SiÌ’ chăÌ0ng quen biết môÌ£t ai, tha̬nh ra khó hoÌ0i được ti̬nh hi̬nh.

 

Ngũ vương tử ngấm ngâ̬m nhi̬n Thiết Ky̬ SiÌ’ hoÌ0i:

 

- La̬m sao mi̬nh biết keÌ0 hay người đó? GiaÌ0 tyÌ0 có boÌ£n CôÌ0 MôÌ£ môn tra̬ trôÌ£n va̬o cuÌ’ng khó lo̬ng phát giác ra được.Thiết Ky̬ SiÌ’ đáp:

 

- DiÌ’ nhiên la̬ thế. Trước nay những nhân vâÌ£t CôÌ0 MôÌ£ môn cuô̬ng ngaÌ£o vô cu̬ng, khí thế lấn người, ta co̬n có thêÌ0 coi sắc măÌ£t ma̬ đoán ra va̬i phâ̬n. Nhưng gâ̬n đây boÌ£n hoÌ£ đaÌ’ biết thế la̬ daÌ£i, nên veÌ0 măÌ£t ho̬a bi̬nh laÌ£i nhiê̬u. TaÌ£i haÌ£ không nhâÌ£n xét ra được chút na̬o nưÌ’a.Ky̬ Dao troÌ0 vê̬ phía trước hỏi:

 

- Trái núi kia chôÌ’ na̬o cuÌ’ng có khói lưÌ0a, không hiêÌ0u hoÌ£ la̬m gi̬ vâÌ£y?Cao Dương đáp:

 

- Đó la̬ ThaÌ£ch MâÌ£t sơn. Núi không cao nhưng rất rôÌ£ng. MăÌ£t tây dưới chân núi thuôÌ£c vê̬ điÌ£a haÌ£t khác rô̬i. Mé nam la̬ hô̬ Duy NhiÌ’ MôÌ£c. Tư̬ đây tới đó co̬n mươ̬i mấy dăÌ£m. Khói ơÌ0 bơ̬ hô̬ bốc lên chắc la̬ do nhiê̬u người voÌ’ lâm đốt lưÌ0a nướng cá ăn vi̬ không mua được thưÌ£c vâÌ£t.Văn Đế Đế hỏi:

 

- Vô Qui CôÌ0 TuÌ0ng có cưÌ0a ngoÌ’ gi̬ không?Thiết Ky̬ SiÌ’ cươ̬i đáp:

 

- Nếu có cưÌ0a ngoÌ’ thi̬ co̬n bí mâÌ£t gi̬ nưÌ’a, ít ra cuÌ’ng không giấu được người điÌ£a phương. E ră̬ng phái Cao Nguyên được hoÌ£ heÌ£n đến quyết đấu cuÌ’ng không hiêÌ0u roÌ’.Ngũ vương tử nói:

 

- Đáng tiếc lúc ơÌ0 tưÌ0u lâu SiÌ’ đêÌ£ chưa hoÌ0i laÌ’o gia̬ phái Cao Nguyên đó.Thiết Ky̬ SiÌ’ đáp:

 

- Ha̬ tất phaÌ0i hoÌ0i! Nhất điÌ£nh laÌ’o không biết đâu. ChăÌ0ng khi na̬o boÌ£n CôÌ0 MôÌ£ môn laÌ£i ước heÌ£n hoÌ£ tiến va̬o Vô Quy CôÌ0 TuÌ0ng.Ky̬ Dao xen va̬o:

 

- Nếu boÌ£n CôÌ0 MôÌ£ môn thấy đông người đến, hoÌ£ không lôÌ£ diêÌ£n thi̬ la̬m thế na̬o?Thiết Ky̬ SiÌ’ cươ̬i laÌ£t đáp:

 

- Người khác thi̬ không thêÌ0, co̬n boÌ£n ta nhất điÌ£nh phaÌ0i kiếm cho ra sa̬o huyêÌ£t.Quâ̬n ha̬o vư̬a đến hô̬ Duy NhiÌ’ MôÌ£c, bôÌ’ng ngó thấy hai viÌ£ laÌ’o ho̬a thươÌ£ng đứng dưới gốc cây. Cao Dương "ô̬" môÌ£t tiếng rô̬i nói:

 

- Hai nha̬ sư na̬y cuÌ’ng tới đây rô̬i.Thiết Ky̬ SiÌ’ hoÌ0i:

 

- Trước hoÌ£ ơÌ0 chôÌ’ na̬o?Cao Dương đáp:

 

- Trước hoÌ£ ơÌ0 thiÌ£ trấn Đa La Khắc.Thiết Ky̬ SiÌ’ hỏi:

 

- Sao laÌ£i ky̬ thế nhiÌ0? HoÌ£ đaÌ’ đến trước coi đôÌ£ng tiÌ’nh. Bây giơ̬ taÌ£i haÌ£ laÌ£i gơÌ£i chuyêÌ£n đêÌ0 hoÌ0i hoÌ£ xem tư̬ đâu đến đây.Dứt lơ̬i cha̬ng đi trước.

 

Hai viÌ£ laÌ’o tăng na̬y đê̬u đến baÌ0y, tám chuÌ£c tuôÌ0i rô̬i. Thấy môÌ£t toán thanh niên nam nưÌ’ kéo tới, laÌ’o gia̬ liê̬n chắp tay nói:

 

- A Di Đa̬ PhâÌ£t! Cha̬o các viÌ£ thí chuÌ0.Thiết Ky̬ SiÌ’ chắp tay hoÌ0i:

 

- NhiÌ£ viÌ£ đaÌ£i sư! Xin hoÌ0i các viÌ£ đaÌ£i sư ơÌ0 baÌ0o tưÌ£ na̬o?LaÌ’o tăng laÌ£i chắp tay nói:

 

- LaÌ’o tăng ơÌ0 chu̬a Thiếu Lâm. Té ra các viÌ£ cuÌ’ng ơÌ0 Trung Nguyên.Thiết Ky̬ SiÌ’ hơi sưÌ0ng sốt, lâÌ0m bâÌ0m:

 

- Chu̬a Thiếu Lâm cuÌ’ng có ho̬a thươÌ£ng đến đây rô̬i.Cha̬ng hoÌ0i tiếp:

 

- Xin hoÌ0i Hoa̬nh Duyên trươÌ0ng laÌ’o ơÌ0 quý tưÌ£ có tới đây không?LaÌ’o tăng ngaÌ£c nhiên hoÌ0i laÌ£i:

 

- Thiếu thí chuÌ0! Thí chuÌ0 đaÌ’ găÌ£p Hoa̬nh Duyên rô̬i ư?Thiết Ky̬ SiÌ’ lắc đâ̬u đáp:

 

- TaÌ£i haÌ£ chưa găÌ£p nhưng có mối liên quan.LaÌ’o tăng hoÌ0i:

 

- Liên quan thế na̬o, thí chuÌ0 cho nghe được chăng?Thiết Ky̬ SiÌ’ cươ̬i đáp:

 

- TaÌ£i haÌ£ đaÌ’ đê̬ nghiÌ£ xin cho mấy nhân vâÌ£t voÌ’ lâm đến chu̬a Thiếu Lâm tyÌ£ naÌ£n, không hiêÌ0u bây giơ̬ hoÌ£ co̬n ơÌ0 quý tưÌ£ không?LaÌ’o tăng "uÌ0a" môÌ£t tiếng hoÌ0i:

 

- Có phaÌ0i TưÌ0 Dương kiếm khách Tư MaÌ’ thí chuÌ0, TâÌ0u bát phương PhaÌ£m Kế Truyê̬n, ViÌ£ nhân mang Trương Bất Thu không?Thiết Ky̬ SiÌ’ đáp:

 

- Co̬n Ô Long kiếm khách Vu Hóa Giáo, Hoa̬i Âm kiếm khách TriÌ£nh Chi, Cao Bưu kiếm khách Vương Tương...LaÌ’o tăng nghe nói vôÌ£i chắp tay hoÌ0i:

 

- PhaÌ0i chăng thí chuÌ0 ơÌ0 hoÌ£ Thiết?Thiết Ky̬ SiÌ’ gâÌ£t đâ̬u đáp:

 

- VaÌ’n bối la̬ Thiết Ky̬ SiÌ’. Xin đaÌ£i sư cho biết pháp hiêÌ£u.LaÌ’o tăng laÌ£i nhi̬n nha̬ sư ơÌ0 phía sau nói:

 

- BaÌ£ch ChươÌ0ng giáo! Chúng ta có duyên được găÌ£p Thiết Ky̬ SiÌ’ đaÌ£i hiêÌ£p.Nha̬ sư gia̬ kia vôÌ£i chắp tay nói:

 

- Thiết đaÌ£i hiêÌ£p! Bâ̬n tăng la̬ TưÌ0 Quang. Co̬n đây la̬ Hoa̬nh Duyên trươÌ0ng laÌ’o.Thiết Ky̬ SiÌ’ la lên:

 

- Té ra chính la̬ ChươÌ0ng giáo va̬ trươÌ0ng laÌ’o! BoÌ£n vaÌ’n bối cam bê̬ thất lêÌ’.Hoa̬nh Duyên miÌ0m cươ̬i nói:

 

- Thiết đaÌ£i hiêÌ£p! Bâ̬n tăng tiếp được PhuÌ£ng Hoa̬ng lêÌ£nh mới biết các viÌ£ thí chuÌ0 kia. BoÌ£n hoÌ£ đến caÌ0 rô̬i. Ky̬ Dao hoÌ0i:

 

- ChươÌ0ng giáo va̬ trươÌ0ng laÌ’o ít khi dơ̬i khoÌ0i baÌ0o tưÌ£. Chuyến na̬y đến đây phaÌ0i chăng la̬ môÌ£t cưÌ0 đôÌ£ng khác thươ̬ng?Hoa̬nh Duyên triÌ£nh troÌ£ng đáp:

 

- Các phái ơÌ0 Trung Nguyên đê̬u găÌ£p chuyêÌ£n bất haÌ£nh. E ră̬ng Thiết đaÌ£i hiêÌ£p vâÌ’n chưa biết tin.Thiết Ky̬ SiÌ’ caÌ0 kinh hoÌ0i:

 

- ĐaÌ’ xaÌ0y ra chuyêÌ£n gi̬?ChươÌ0ng giáo phái Thiếu Lâm thơÌ0 da̬i đáp:

 

- Đó la̬ sưÌ£ ti̬nh mới xaÌ0y ra trong môÌ£t tháng nay. DiÌ’ nhiên Thiết đaÌ£i hiêÌ£p chưa hiêÌ0u. Số la̬ các phái đô̬ng thơ̬i xaÌ0y chuyêÌ£n bất ngơ̬. Phái na̬o cuÌ’ng biÌ£ CôÌ0 MôÌ£ môn lấy cắp môÌ£t pho bí luÌ£c troÌ£ng yếu. Co̬n may nhân sưÌ£ không biÌ£ tôÌ0n thương.Thiết Ky̬ SiÌ’ hỏi:

 

- Sao biết đó la̬ ha̬nh vi cuÌ0a CôÌ0 MôÌ£ môn?Hoa̬nh Duyên trươÌ0ng laÌ’o đáp:

 

- Vi̬ trong các tôÌ0 sư đươ̬ng, hoÌ£ đê̬u lưu laÌ£i môÌ£t pho tươÌ£ng đa̬n ba̬. Pho tươÌ£ng đó la̬ U Linh lêÌ£nh, nên biết đúng la̬ boÌ£n CôÌ0 MôÌ£ môn haÌ£ thuÌ0.Thiết Ky̬ SiÌ’ hỏi:

 

- HiêÌ£n giơ̬ dươ̬ng như rất đông người đến tuÌ£ tâÌ£p ơÌ0 hô̬ Duy NhiÌ’ MôÌ£c na̬y. PhaÌ0i chăng đê̬u la̬ nhân vâÌ£t các môn phái lớn?Hoa̬nh Duyên trươÌ0ng laÌ’o đáp:

 

- Đúng rô̬i. Các phái lớn tâÌ£p trung lưÌ£c lươÌ£ng đưa đi, trư̬ môÌ£t số người ơÌ0 laÌ£i giưÌ’ nha̬. Các phái không dám phân khai. Gâ̬n đây nghe nói phái Cao Nguyên đaÌ’ phát giác ra Vô Quy CôÌ0 TuÌ0ng, nên đi suốt nga̬y đêm tới đây. Nhưng tới nơi rô̬i laÌ£i chăÌ0ng thấy tông tích CôÌ0 MôÌ£ môn đâu, va̬ không hiêÌ0u Vô Quy CôÌ0 TuÌ0ng ơÌ0 điÌ£a phương na̬o?Thiết Ky̬ SiÌ’ hoÌ0i:

 

- Phái Cao Nguyên đaÌ’ ước heÌ£n nga̬y mai chiến đấu. BoÌ£n CôÌ0 MôÌ£ môn ơÌ0 dưới đáy núi ThaÌ£ch Cương trước măÌ£t, nhưng bê̬ ngoa̬i không thấy gi̬ khác laÌ£.Thiếu Lâm chươÌ0ng giáo hoÌ0i:

 

- Thiết đaÌ£i hiêÌ£p cuÌ’ng chuyên tri̬nh tới đây chăng?Thiết Ky̬ SiÌ’ đáp:

 

- Không phaÌ0i. BoÌ£n taÌ£i haÌ£ tiêÌ£n đươ̬ng tới Nam HaÌ0i mới được tin na̬y.Hoa̬nh Duyên trươÌ0ng laÌ’o hoÌ0i:

 

- ĐaÌ’ điê̬u tra núi ThaÌ£ch Cương rô̬i ma̬ không thấy môÌ£t ngôi môÌ£ na̬o hết. VaÌ0 loaÌ£n thaÌ£ch tứ tung, không có chôÌ’ na̬o khaÌ0 nghi. BoÌ£n CôÌ0 MôÌ£ môn vê̬ cấp na̬y nhân số rất nhiê̬u, chăÌ0ng leÌ’ hoÌ£ ơÌ0 caÌ0 dưới hâ̬m? LaÌ£i không biết hoÌ£ ra va̬o bă̬ng lối na̬o?Thiết Ky̬ SiÌ’ đáp:

 

- VaÌ’n bối cuÌ’ng nhâÌ£n thấy trên núi ThaÌ£ch Cương sơn tuyêÌ£t không môÌ£t chôÌ’ sơ hơÌ0 đêÌ0 ti̬m kiếm. VâÌ£y lối ra va̬o cuÌ0a hoÌ£ nhất điÌ£nh thông tới môÌ£t nơi na̬o khác.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau